Capel Problemau Heb Ateb


Yn Oes Oesoedd

Does dim lle terfynol i adael gwastraff niwclear, dim ond hirbahad o atgyfodiadau. Mae niwclear yn dod nôl o hyd ac o hyd i'n hatgoffa i rhoi’r gorau i'n huchelgeisiau o datrys problemau. Mae’n ein hatgoffa ni i addoli problemau. Mae datrys problemau ond yn creu problemau mwy. Gwastraff niwclear ydy’r ffurf gelfyddydol berffaith o broblem. Mae trwsio yn dwyll, ac iechydwriaeth hefyd. Arhoswch gyda'r drafferth. Haleliwia!

Sefydlodd Fluxus y CaPel ProBlemau HeB AteB ar dir sanctaidd Ynys Faelog. Dewch i ni ymgynnull yno ar Ebrill 16eg 2022, 11am ar gyfer dathliad o lanast. Mae'r pydredd yn pydru ymlaen yn ddal cymun y cysegredig ger yr ogof sy'n cadw cysgodion fflachlyd ein realiti. Y ddwy yn gyn-fam y ffilm. Mae ffilm yn ddelweddau unigol sy'n prosesu, mae ffilm yn orymdaith feddyliol. Gadewch i ni brosesu, bod yn feddyliol, gwneud ffilm - nid yw celf yn ateb neu’n broblem. Mae'n orymdaith.

 

There is no final deposit site for nucleart waste, but a hirbarhad of resurrections. Nucleart returns and returns and returns for reminding us to resign from our ambitions to resolve problems. Reminding us to worship problems. Solving problems only creates bigger problems. Nuclear waste is the ultimate artform of a problem. Repair is delusion, as is redemption. Stay with the trouble. Hallelujah! 

Fluxus founded the CaPel ProBlemau HeB AteB on the holy grounds of Ynys Faelog. Let’s gather there on April 16th 2022, 11am for concelebrating a mess. The radiating monstrance holds the consecrated host as the cave holds the flickering shadows of our realities. Both foremothers of film. Film are individual images that process, film is mental procession. Let’s process, be mental, make film – art is not an answer nor a problem. It is procession.